Konkurs – wygraj bilety na lot do Pragi od linii lotniczych CSA

Praga loty

Bilety Lotnicze Praga

Do 15 września 2011 trwa konkurs czeskich linii lotniczych CSA. Do wygrania 2 bilety na lot do Pragi.

Informacje dostępne są na stronie: http://czechairlines.pl/en/portal/CSA_EXTRA/extra_game/game_pl/game_pl_rules.htm

A regulamin jest następujący:
1. ORGANIZATOR KONKURSU
Organizatorem konkursu reklamowego „Lećcie po bilety lotnicze“ (dalej tylko konkurs) jest spółka Czeskie Linie Lotnicze a.s. z siedzibą: Praha 6, Lotnisko Ruzyně, kod pocztowy 160 08, REGON: 45795908, zapisana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, dział B, akta nr 1662 (dalej tylko organizator).
Organizacyjne zabezpieczenie konkursu zostało powierzone spółce Adzone s.r.o. (dalej tylko realizator)

2. TERMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU
Konkurs odbędzie się w okresie od 18.08.2011 do 15.09.2011 włącznie (dalej tylko okres przeprowadzenia konkursu), na stronach internetowych organizatora www.adzone.cz (dalej tylko konkursowe strony internetowe).

3. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
W konkursie może uczestniczyć każda osoba fizyczna, która jest pełnoletnim obywatelem Polska (dalej tylko Uczestnicy).
Uczestnikiem konkursu jest każdy, kto spełnia warunki uczestnictwa w tym konkursie oraz:

w okresie przeprowadzania konkursu zarejestruje się na konkursowych stronach internetowych w ten sposób, że na formularzu służącym do zarejestrowania się, który przez cały czas konkursu będzie dostępny na konkursowych stronach internetowych, poda swoje imię i nazwisko oraz adres e-mailowy, udzielając jednocześnie organizatorowi i realizatorowi zgody na marketingowe wykorzystanie swoich danych osobowych, zgodnie z postanowieniami artykułu 7 niniejszego Regulaminu;

4. WYGRANE, WARUNKI OTRZYMANIA NAGRÓD
Uczestnicy konkursu muszą spełniać ogólne warunki udziału w tym konkursie tak, jak to podano powyżej. Po zarejestrowaniu się w konkursie, uczestnik może zacząć brać udział w interaktywnej grze, która odbywa się na konkursowych stronach internetowych. Organizator konkursu przeznaczył do wygrania 32 nagród. Nagrodami w tym konkursie są 2 powrotne bilety lotnicze do Pragi, zgodnie z własnym wyborem. Miejscem wylotu jest Warszawa (dalej tylko wygrana). Gra dzieli się na 4 tygodnie kalendarzowe w czasie przeprowadzania konkursu. Nagrody otrzymuje 4 zwycięzców w danym tygodniu trwania konkursu, którym uda się w grze w trakcie jednej próby przelecieć jak najdłuższy odcinek pod warunkiem przestrzegania wyspecyfikowanych niżej zasad obowiązujących w tej grze. Każdy z uczestników ma prawo do maksymalnie 1 głównej wygranej w czasie przeprowadzania całego konkursu. Jednocześnie każdy z uczestników uzyskuje prawo do 10% zniżki z opublikowanej taryfy.
Warunki otrzymania nagród w tym konkursie są wyspecyfikowane poniżej:

uczestniczenie w konkursie na podstawie rejestracji;
każdy uczestnik dysponuje nieograniczoną ilością prób do uzyskania jak najlepszego wyniku. Do konkursu zaliczany jest najlepszy wynik osiągnięty podczas danego tygodnia kalendarzowego.
Wzięcie udziału w interaktywnej grze zamieszczonej na stronie internetowej organizatora zgodnie z instrukcją znajdującą się na tej samej stronie internetowej (dalej tylko “ gra“);
Uzyskanie jak największej przelecianej odległości w grze w danym dniu i jej zapisanie na liście wyników gry, która również jest umieszczona na konkursowej stronie internetowej.
Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych z wykorzystaniem swojego adresu e-mailowego i numeru telefonicznego w celu nawiązania kontaktu z uczestnikiem w trakcie konkursu, jak i w celu przesyłania informacji handlowych, informacji o przebiegu tego konkursu oraz informacji o kolejnych akcjach marketingowych organizatora;

Instrukcja i zasady gry w ramach tego konkursu są podane na http://game.czechairlines.com.

Zasada gry w ramach prowadzonego konkursu polega na tym, że uczestnicy muszą w określonym limicie czasowym przelecieć jak największą odległość. W trakcie gry uczestnik musi unikać przeszkód, które będą go zwalniać i zbierać przedmioty będące bonusami, które zapewnią mu końcowy bonus czasowy zaliczany do ogólnego limitu.
Jeżeli uczestnikowi konkursu uda się osiągnąć pierwszą – aż do piątej najdłuższą odległość przelotu w ramach jednej próby w grze w danym tygodniu kalendarzowym w czasie przeprowadzania konkursu, to wygrywa on 2 bezpłatne powrotne bilety lotnicze z Warszawy do Pragi (dalej tylko zwycięzca).
Każdy uczestnik może grać i uczestniczyć w ten sposób w konkursie w nieograniczony sposób w każdym tygodniu kalendarzowym w czasie przeprowadzania konkursu. W konkursie o bilety lotnicze będzie brany pod uwagę jego najlepszy wynik w danym tygodniu. Każdy uczestnik bez względu na osiągnięty wynik uzyskuje prawo do 10% zniżki z ceny biletu, z której może skorzystać najpóźniej w czasie do 1 tygodnia od końca poprzedniego tygodnia kalendarzowego, w którym brał udział w konkursie.
Uczestnik o ewentualnej wygranej zostanie poinformowany za pomocą elektronicznej wiadomości e- mailowej na adres e-mailowy, który podał przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego w czasie rejestrowania się do udziału w konkursie w terminie do 2 tygodni roboczych po zakończeniu konkursu przez jego organizatora (dalej tylko zawiadomienie o wygranej).
Jest absolutnie konieczne, aby ewentualny zwycięzca odpowiedział organizatorowi na zawiadomienie o wygranej najpóźniej w terminie do 1 tygodnia w formie elektronicznej wiadomości e-mailowej wysłanej na adres stefan.novosad@csa.cz (dalej tylko odpowiedź) tak, żeby w odpowiedzi na to zawiadomienie o wygranej podał wymaganą datę wylotu z niżej wyspecyfikowanego miejsca wylotu i przylotu. Przez miejsce odlotu rozumie się Warszawa w Polska, a jako miejsce przylotu uważa się Praga w Republice Czeskiej. Jeżeli zwycięzca nie prześle odpowiedzi w terminie do 14 dni od daty zawiadomienia o wygranej, to jego wygrana przepada bez możliwości jakiejkolwiek rekompensaty.
Organizator jednoznacznie uprzedza uczestników, że przy otrzymywaniu wygranych w tym konkursie stosowane są następujące zasady:

nagroda musi być wykorzystana/przelot wykonany na wszystkich odcinkach podanych w bilecie lotniczym od 01.11.2011do 28.02.2012 (ostateczna data lotu powrotnego), w przeciwnym razie przepada ona na konto organizatora bez możliwości jakiejkolwiek rekompensaty;
zwycięzca w grze na podstawie zawiadomienia o wygranej informuje organizatora w formie odpowiedzi o wybranym terminie z miejsca odlotu i miejsca przylotu, które zwycięzca wybiera z dostępnych opcji na podstawie wygranej oraz o nazwisku osoby towarzyszącej. Organizator zwrotnie potwierdza wybrane miasto, datę i nazwisko zwycięzcy. Data dostępna do podróży jest zależna od aktualnego obsadzenia poszczególnych lotów. W wyjątkowych przypadkach zwycięzcy może być zaproponowany zastępczy termin lub terminy. Wygrana musi być wykorzystana najpóźniej do 30.09.2011, bo w przeciwnym razie przepada ona na konto organizatora bez możliwości jakiejkolwiek rekompensaty;
wybranego harmonogramu czasowego wykorzystywania wygranej nie można już później zmieniać;
wygrana nie podlega przeniesieniu, tzn. bilet zostanie wystawiony na nazwisko, które zostało podane podczas rejestracji w konkursie, i które nie może być zmienione;
opłaty, które nie są częścią wygranej, muszą być zapłacone najpóźniej w terminie do 14 dni od daty doręczenia wezwania organizatora, najpóźniej jednak na 3 dni przed planowanym odlotem. Dopiero po zapłaceniu tych opłat zwycięzcy może być wystawiona wygrana.
Prawo do 10% zniżki uczestnik konkursu może zgłosić na stronach www.czechairlines.com najpóźniej w terminie do 1 tygodnia od końca poprzedniego tygodnia kalendarzowego, w którym brał on udział w konkursie. Zniżka zostanie zastosowana w formie promocji, która zostanie przesłana uczestnikowi pocztą elektroniczną. Zniżka musi być wykorzystana/przelot wykonany na wszystkich odcinkach podanych w bilecie lotniczym od 01.11.2011do 28.02.2012 (ostateczna data lotu powrotnego), w przeciwnym razie przepada ona na konto organizatora bez możliwości jakiejkolwiek rekompensaty.
Wygrana nie obejmuje kosztów transportu na i z lotniska w mieście wylotu, Pradze i na oraz z lotniska miejsca przylotu, opłat ani żadnych innych usług (z wyjątkiem wyżywienia na pokładzie samolotu zawartego w cenie biletu).

Wygrana zostanie przekazana zwycięzcom w formie biletu elektronicznego organizatora, który organizator wyśle na e-mailowy adres zwycięzcy, który został podany przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego w czasie rejestracji do udziału w konkursie.
Imiona i nazwiska zwycięzców zostaną opublikowane w okresie od 25.08.2011 na konkursowych stronach internetowych http://game.czechairlines.com.

5. WYKLUCZENIE Z KONKURSU
Z udziału w konkursie są wykluczone osoby pozostające w stosunku pracy lub podobnym z organizatorem, realizatorem albo ze spółką uczestniczącą w przeprowadzaniu tego konkursu oraz członkowie ich rodzin (krewni) w pierwszym pokoleniu, mąż/żona, rodzeństwo.
Z udziału w konkursie są wykluczeni wszyscy uczestnicy, którzy w jakikolwiek sposób nie spełniają powyższych wymagań albo je naruszają. Organizator ma prawo podjąć decyzję o wykluczeniu wszystkich uczestników, w stosunku do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że planują skorzystać podczas konkursu ze sposobów nieuczciwych, oszustwa albo innych, niedozwolonych praktyk. Przez wykluczenie z gry uczestnik traci prawo do otrzymania nagrody bez rekompensaty.
Z gry zostaje również wykluczony każdy uczestnik, w stosunku do którego istnieje uzasadnione podejrzenie, ze podczas rejestracji do konkursu podał nieprawdziwe albo fikcyjne dane, albo który zgłasza się do konkursu więcej, niż jeden raz ze zmienionymi danymi o swojej osobie.

6. PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA
Organizator zastrzega sobie prawo zastąpienia deklarowanej wygranej, wygranymi zbliżonego typu i o odpowiedniej wartości oraz zmiany warunków przekazywania nagród w przypadku, gdy nie będzie dysponować w odpowiednim okresie tymi wygranymi tak, aby móc je przekazać zwycięzcom przynajmniej w rezerwowy sposób; ponadto organizator zastrzega sobie prawo podejmowania ostatecznej decyzji we wszystkich sprawach związanych z organizacją konkursu, a szczególnie prawa do zmiany w uzasadnionych przypadkach zasad prowadzenia tego konkursu, łącznie z czasem jego realizacji albo zakończenia.
Wygranej w tym konkursie nie można zamienić na wypłatę gotówkową, ani nie można domagać się wydania innej wygranej, niż ta, którą ustalił organizator. Uczestnictwa w konkursie, ani nagrody nie można się domagać na drodze prawnej, ani alternatywnie realizować jej w postaci gotówkowej.
Organizator nie odpowiada za niedoręczenie zawiadomienia o wygranej w przypadku zmiany adresu e-mailowego zwycięzcy, niedoręczenia zawiadomienia o wygranej z powodu przepełnienia albo likwidacji skrzynki e-mailowej zwycięzcy, z powodów leżących po stronie właściwego dostawcy usług albo z innych przyczyn, które nie leżą po stronie organizatora. Organizator ma obowiązek informowania każdego zwycięzcy o wygranej tylko jeden raz, w formie pisemnej przez przesłanie elektronicznej wiadomości e-mailowej zwycięzcy na adres e-mailowy zwycięzcy, który podał przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego w ramach zgłoszenia się do udziału w konkursie.
Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnego potrącenia podatków, którymi są obciążone wygrane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

7. DANE OSOBOWE
Każdy uczestnik konkursu:

a) udziela zgody organizatorowi i spółce upoważnionej do organizacyjnego zabezpieczenia realizacji tego konkursu – czyli organizatorowi zgodnie z ustawą nr 480/2004 Sb. o niektórych usługach informacyjnych spółek i o zmianie niektórych ustaw (ustawa o niektórych usługach informacyjnych spółek) w obowiązującym brzmieniu, na przetwarzanie danych osobowych z wykorzystaniem swojego adresu e-mailowego i numeru telefonu w celu nawiązania kontaktu z uczestnikiem w trakcie konkursu oraz w celu przesłania informacji handlowych, informacji o przebiegu tego konkursu i informacji o dalszych akcjach marketingowych organizatora;

b) udziela realizatorowi, jako administratorowi, zgodnie z ustawą nr 101/2000 Sb. o ochronie danych osobowych w obowiązującym brzmieniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, adresu e-mailowego i numeru telefonicznego, które realizator przekaże organizatorowi w związku z udziałem w konkursie albo odbieraniem nagrody, w celu sprawdzenia poprawności jego uczestnictwa w konkursie, odbioru nagrody w konkursie oraz dla innych handlowych i marketingowych celów realizatora na okres 5 lat; wyraża też zgodę na ich publikowanie w zakresie imienia, nazwiska , niepełnego adresu (nazwa gminy) w środkach przekazu i na stronach internetowych realizatora, jeżeli będzie to związane z tym konkursem, a szczególnie z ogłoszeniem zwycięzców. Uczestnicy jednocześnie wyrażają swoją zgodę na to, aby ich dane osobowe były w pełnym zakresie i tylko do powyższych celów opracowywane i przetwarzane za pośrednictwem osób trzecich upoważnionych przez realizatora, a szczególnie spółki upoważnionej do organizacyjnego zabezpieczenia przeprowadzenia tego konkursu. Organizator ma prawo dołączenia do tych danych osobowych innych danych osobowych uczestnika. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne. Uczestnik ma prawo odwołać swoją zgodę w formie pisemnej na adres siedziby organizatora oraz prawa zgodne z postanowieniami § 21 ustawy nr 101/2000 Sb. w obowiązującym brzmieniu, tj. w szczególności prawo dostępu do danych, które go dotyczą oraz prawo ich uzupełniania, poprawiania i blokowania lub żądania ich likwidacji, oraz prawo do wyjaśnienia, przeproszenia, zadośćuczynienia pieniężnego albo rekompensaty pieniężnej, jeżeli działanie administratora naruszyło prawa uczestnika dotyczące godności ludzkiej, czci osobistej, ochrony dobrego imienia albo prawa do ochrony imienia. Odwołanie zgody jest skuteczne z chwilą doręczenia i skutkuje wykluczeniem uczestnika z dalszego udziału w konkursie, łącznie z utratą prawa do odbioru wygranej, jeżeli zostanie to doręczone przed jej odebraniem;

c) jeżeli stanie się zwycięzcą, udziela organizatorowi, zgodnie z postanowieniami . § 12 ustawy nr 40/1964 Sb., Kodeks Cywilny w obowiązującym brzmieniu, zgody na korzystanie ze swojego wizerunku, swoich materiałów na piśmie, zdjęć i zapisów video i audio dotyczących jego osoby albo dotyczących jego osobistego charakteru sporządzonych przez organizatora w związku z realizacją konkursu i odbiorem nagrody (dalej tylko „zdjęcie“) w celach komercyjnych we wszystkich mediach komunikacyjnych, bez względu na ich charakter i przeznaczenie, wszystkimi znanymi sposobami, z ich późniejszymi zmianami i ewentualnym połączeniem z innymi materiałami albo wprowadzeniem do wspólnej całości. Uczestnik udziela bezpłatnie tej zgody organizatorowi, bez ograniczenia rzeczowego, czasowego, ilościowego i terytorialnego i może ją w każdej chwili odwołać. Ta zgoda rozciąga się również na osoby trzecie, którym organizator udostępnił zdjęcia zgodnie z ich przeznaczeniem.

8. ZASADY KONKURSU DO DYSPOZYCJI, PRAWO ROZSTRZYGANIA
Organizator nie odpowiada za kompletność ewentualnego wyciągu z niniejszych zasad konkursu, który może być zamieszczony w wersji skróconej w materiałach promocyjnych i innych w związku z konkursem. Te zasady są dla potrzeb konkursu uważane za jedyną wersję kompletną i ostateczną.
Pełne zasady konkursu są do dyspozycji przez cały czas jego rozgrywania na stronach internetowych organizatora.
Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne a uczestnik poprzez swój udział w konkursie akceptuje jego zasady rozgrywania.
Powyższe zasady, konkurs i zależności prawne pomiędzy organizatorem a uczestnikami kierują się porządkiem prawnym Republiki Czeskiej.

W Pradze, dnia 18.08 .2011

Buy Online Air Tickets : Cheapticket provides an easy and fast way of booking cheap air tickets online. We provide the best and cheapest flight fare available online. Booking air ticket was never so easy before.

Może Ci się również spodoba